گفتار بهمن بوستان در باب ردیف موسیقی ایران

گفتار زیر در مهر ماه سال ۱۳۷۵ همزمان با انتشار ردیف موسیقی با اجرای نورعلی خان برومند توسط انتشارات سروش منتشر گردید وبعنوان مقدمه در ابتدای سی دی قرار گرفت.

انتشارات سروش – مهر ۱۳۷۵